ArtWorks Cymru CPD Event - Art is Education

Date: 11/10/2015 | Category: Events


Os ydych chi'n gwneud prosiectau celf mewn ysgol yng Nghymru mae'n bosibl eich bod chi wedi clywed am .......... Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd (FfLlRh) Cenedlaethol


Beth ydy fframwaith llythrennedd a rhifedd newydd Cymru?
Artist ydw i – Pam trafferthu â hyn i gyd?
Beth ydy ei effaith/ei berthnasedd i mi os ydw i'n gweithio yn y Celfyddydau mewn addysg?
Iawn – Dwi wedi fy mherswadio, felly sut ydw i'n ei ymgorffori yn fy ngwaith?
Dwi'n gweithio â phaent, clai, helyg, dawns, cerddoriaeth ac ati – Pa agweddau ar y fframwaith y gallwn i eu gwneud?
Mae Cyllidwyr y celfyddydau/Cyrff grantiau/ysgolion yn edrych yn fwy a mwy am gynnwys y FfLlRh mewn prosiectau celf sy'n cynnwys plant o oedran ysgol.


Mae Cyswllt Celf yn darparu sesiwn fer (gyda lluniaeth) i ateb y cwestiynau hyn.

6pm - 9pm Dydd Iau Rhagfyr

COWSHACC (Cwt y Sgowtiaid, Y Trallwng)

Cliciwch y ddalen yma i gael mwy o fanylion ac i ymrestru os gwelwch yn dda

If you do arts projects within a Welsh school you may have heard of .......... The National Literacy and Numeracy Framework (LNF)

What is the new Welsh literacy and numeracy framework?
I'm an artist – Why bother with it all?
What is its impact/relevance to me if I work in Arts in education?
Okay – I'm persuaded, how do I incorporate it in my work?
I work in paint, clay, willow, dance, music etc – What aspects of the framework could I do?
Increasingly Arts funders/Grant bodies/schools at looking for inclusion to the LNF within arts projects that involve school age children.


Arts Connection is providing a short session (with refreshments) to answer these questions.

6pm - 9pm Thursday 10th December 2015

COWSHACC Welshpool Scout Hut

Sign up via Eventbrite