ArtWorks Cymru Seed Fund Sharing Event

Date: 11/10/2015 | Category: Events


Lansiwyd Cronfa Sbarduno 1 ym mis Ebrill 2016 a hoffem eich gwahodd i rannu canlyniadau'r pedwar prosiect a ariannwyd mewn digwyddiad arbennig a noddir gan Artis Cymuned, Partner ArtWorks Cymru.

Mae'r Gronfa Sbarduno yn un o feysydd allweddol ein gweithgaredd, a gynlluniwyd i ysgogi partneriaethau newydd a phresennol i gydweithio i ymchwilio rhai o'r materion allweddol sy'n ganolog i raglen ArtWorks Cymru. Fe wnaethom wahodd artistiaid, mudiadau a sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch i lunio cynigion a fyddai'n rhannu ac adeiladu ar arfer da ac a allai gynhyrchu datrysiadau gweithio newydd a all 'newid y sgwrs' am y celfyddydau cyfranogol yng Nghymru.

Dyddiad: 1pm - 4.30pm dydd Mawrth 8 Rhagfyr 2015
Lleoliad: Canolfan Gelfyddydau'r Miwni, Heol Gelliwastad, Pontypridd CF37 2DP
Bydd cinio ar gael ar ddechrau'r cyfarfod.
Dilynwch y ddolen yma i gael mwy o fanylion ac i gofrestru

AGENDA
1pm CINIO
2pm Cyflyniadau a Gosod yr Agenda
2.15pm Pecyn Cymorth Artist mewn Ysbyty - Aelodau'r Rhwydwaith Celfyddydau, Iechyd a Llesiant
2.45pm Patrymau Newydd mewn Ymarfer Cyfranogol yn y Cwricwlwm Addysg Uwch - Melaneia Warwick (PRiA Arts) / Natasha Mayo (Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd) a myfyrwyr o CSAD
3.15pm Ymchwilio Cymwysterau - Adbul Shayek (FIO)
3.45pm Pecyn Cymorth Partneriaeth – Tracy Simpson (Addo), Dr Susan Liggett (Prifysgol Glyndŵr), Sarah Pace (Addo)
4.15pm Crynhoi a Lansio Galwad am Gronfeydd Sbarduno
4.30pm Diwedd y Digwyddiad

Seed Fund 1 was launched in April 2016, and we would like to invite you to share the outcomes from the four projects that were funded at a special event hosted by ArtWorks Cymru Partner, Artis Community.


One of the key strands of our activity is the Seed Fund, designed to stimulate new and existing partnerships to work together to explore some of the key issues at the heart of the ArtWorks Cymru programme. We invited artists, organisations and further and higher education institutions to come forward with proposals that would share and build on good practice, and could generate new working solutions that may 'change the conversation' around participatory arts in Wales.


Date: 1pm - 4.30pm Tuesday 8th December 2015
Venue: Muni Arts Centre, Gelliwastad Rd, Pontypridd CF37 2DP
Lunch will be served on arrival.
Please click this link for more details and to sign up

AGENDA
1pm LUNCH
2pm Introductions and Agenda Setting
2.15pm Artist in Hospital Tool Kit – Members of the Arts, Health and Wellbeing Network
2.45pm New Paradigms in Participatory Practice in the HE curriculum - Melaneia Warwick (PRiA Arts) / Natasha Mayo (Cardiff School of Art and Design) and students from CSAD
3.15pm Investigating Qualifications - Adbul Shayek (FIO)
3.45pm Partnership Toolkit – Tracy Simpson (Addo), Dr.Susan Liggett (Glyndwr University), Sarah Pace (Addo)
4.15pm Round Up and Launch of Call for Seed Funds
4.30pm Event Ends