ArtWorks Cymru Seeks a Business Development Consultant

Date: 06/12/2017 | Category: News


Mae ArtWorks Cymru yn edrych am Ymgynghorydd Datblygu Busnes i helpu'r bartneriaeth i ddatblygu model cynaliadwy ar gyfer ei gwaith yn y dyfodol.

Bydd yr Ymgynghorydd yn gwneud y gwaith dilynol:

 • Gweithio gyda Rheolwr y Bartneriaeth i fwydo i gyfarfodydd ymgynghori a sgyrsiau gyda phartneriaid a chydweithwyr presennol, darpar bartneriaid a rhanddeiliaid ledled Cymru.
 • Adolygu adroddiadau, asedau a pherthnasoedd allweddol presennol ArtWorks Cymru.
 • Adroddiad yn nodi'r holl fodelau posibl fyddai'n helpu ArtWorks Cymru i gyflawni ei nodau a hysbysu cynigion cyllid y dyfodol.
 • Cyflwyno'r adroddiad i Bartneriaid cyfredol.

Cytunwyd ar yr amserlen ddilynol ar gyfer y gwaith.

 • Gorffennaf 2017 Penodi Ymgynghorydd
 • Gorffennaf/Awst 2017 Cyfarfodydd ymgynghori ledled Cymru
 • Cynnal adolygiad o adroddiadau, asedau a pherthnasoedd allweddol
 • Medi 2017 Cyflwyno'r Adroddiad i'r Bartneriaeth

Bydd Rheolwr Partneriaeth ArtWorks Cymru yn eich cynorthwyo wrth gyflawni'r gwaith hawn.

I wneud cais am y rôl hon, anfonwch CV a llythyr ategol at Rhian Hutchings erbyn dydd Llun 26 Mehefin. Cynhelir cyfweliadau ddydd Llun 3 Gorffennaf rhwng 2pm-5pm yng Nghaerdydd.

TENDR AR GYFER YMGYNGHORYDD DATBLYGU BUSNES

rhianhutchings@outlook.com
07966 450299

ArtWorks Cymru is seeking a Business Development Consultant to help the partnership develop a sustainable model for its work going forward.

The Consultant will undertake the following work:

 • Work with the Partnership Manager to feed into consultation meetings and conversations with existing partners and associates, potential partners and stakeholders across Wales
 • A review of reports, assets and key relationships currently held by ArtWorks Cymru
 • A report laying out all the potential models that would help ArtWorks Cymru achieve its aims and informing future funding bids
 • A presentation of the report to current Partners

The following timeline has been agreed for the work:

 • July 2017 Consultant Appointed
 • July / August 2017 Consultation Meetings across Wales
 • Review of reports, assets and key relationship carried out
 • September 2017 Report delivered to Partnership

You will be supported in the delivery of this work by the ArtWorks Cymru Partnership Manager.

To apply for the role, please send a CV and covering letter to Rhian Hutchings by Monday 26th June. Interviews will take place on Monday 3rd July from 2pm – 5pm in Cardiff.

TENDER FOR BUSINESS DEVELOPMENT CONSULTANT

rhianhutchings@outlook.com
07966 450299