Arts in Education Learning Group

Date: 09/28/2017 | Category: Events


Nos Lun 13fed Tachwedd 5pm – 7pm

Yr Ystafell Gyffredin, Canolfan Celfyddydau Chapter

Carai A2 Clymu ac
ArtWorks Cymru eich gwahodd chi i ymuno â Grw^p Dysgu'r Celfyddydau mewn Addysg. Mae'r grw^p yma i artistiaid sy'n cyflenwi prosiectau celfyddydau mewn addysg neu sy'n gweithio mewn amgylchfyd addysgol.

Bydd y grw^p yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn a chewch ddod i gynifer neu i gyn lleied o sesiynau ag y mynnwch chi. Bydd y cyfarfodydd am ddim i ddod iddynt.

Bydd cyfarfod mis
Medi o'r Grw^p Dysgu yn cynnwys y canlynol:

- Cyflwyniadau prosiectau sydd ar fynd
- Grwpiau trafod yn chwilio'r cwestiwn – beth sy'n gweithio'n gampus yn y cyd-destun hwn? Rhannu eich profiadau gorau a sôn wrthym pam aethant gystal.
- Cyfle i rwydweithio a chyfarfod artistiaid eraill


Bydd y cyfarfod hefyd yn cynnwys lluniaeth.

I ymgofrestru i ddod i’r sesiwn yma, cofrestrwch drwy Eventbrite yn y cyswllt sy’n dilyn:

DOD YN FUAN

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y sesiwn cysylltwch â Rhian Hutchings ar 07966 450299 neu e-bostio rhianhutchings@outlook.com

Monday 13th November 5pm – 7pm

The Common Room, Chapter Arts Centre

A2 Connect and ArtWorks Cymru would like to invite you to join the Arts in Education Learning Group. This group is for artists delivering arts in education projects or working in educational settings.

The group will be meeting four times across each year, and you can attend as many or a few sessions as you want. The meetings will be free to attend.

September's Learning Group meeting will include the following:

- Presentations of current projects
- Discussion groups exploring the question – what works really well in this context? Share your best experiences and tell us why they worked so well.
- A chance to network and meet other artists

Refreshments will also be included.

To sign up to attend this session, please register via Eventbrite at the following link:

LINK COMING SOON

If you have any queries about the session please contact Rhian Hutchings on 07966 450299 or email rhianhutchings@outlook.com