Creative and Credible - how to evaluate arts and health projects

Date: 12/13/2015 | Category: Resources, Links, Evaluations


Nod Creative and Credible yw cefnogi sefydliadau ac ymarferwyr celf ac iechyd i ymwneud yn greadigol gyda gwerthuso, gwella eu hymarfer, cryfhau'r sylfaen tystiolaeth am fuddion ac effeithiau prosiectau celf ac iechyd a gwneud penderfyniadau gwario sydd wedi eu seilio ar wybodaeth dda.

Defnyddiwch y wefan yma i ddeall pam y gallai fod angen i chi werthuso, pa ddulliau allai fod yn briodol ac i gynllunio a gweithredu gwerthusiad ar gyfer eich prosiect. Mae hefyd daflenni i'w lawrlwytho, enghreifftiau a dolenni i adnoddau gwerthuso eraill.

Mae Creative and Credible yn brosiect cyfnewid gwybodaeth rhwng Prifysgol Gorllewin Lloegr a'r ymgynghorwyr celf Willis Neson.

Creative & Credible aims to support arts and health organisations and practitioners to engage with evaluation creatively, to improve their practice, to strengthen the evidence base around the benefits and impacts of arts and health projects and to make well-informed spending decisions.

Use this website to understand why you might need to evaluate, what approaches might be appropriate, and to plan and implement evaluation for your project. You will also find downloadable handouts, examples and links to other evaluation resources here.

Creative Credible is a knowledge exchange project between the University of West of England and arts consultants Willis Newson.

Creative and Credible