Mae ArtWorks Cymru yn chwilio am Reolwr Partneriaeth Llawrydd | ArtWorks Cymru is seeking a Freelance Partnership Manager

Date: 10/25/2022 | Category: News


Partneriaeth o sefydliadau yng Nghymru yw ArtWorks Cymru, sy’n datblygu arfer, yn cefnogi hyfforddiant a datblygiad gyrfaol, ac yn eirioli dros y celfyddydau cyfranogol yng Nghymru. Mae ArtWorks Cymru yn cael cyllid prosiect ac yn creu rhaglenni gwaith dan arweiniad gwahanol bartneriaid er mwyn hyrwyddo ei nodau.

Mae rhaglen ArtWorks Cymru 2022 – 2023 yn canolbwyntio ar ddatblygu, amrywio a gwerthuso ei fodel hyfforddi a mentora ar gyfer artistiaid cyfranogol llawrydd.  Fel yn ein rhaglenni blaenorol, mae ArtWorks Cymru yn ymroddedig i wneud ein gwaith mor gynhwysol a hygyrch â phosib, a bydd galwadau agored sy’n rhan o’r rhaglen yn estyn at holl artistiaid a sefydliadau Cymru.

Mae partneriaeth ArtWorks Cymru yn cynnwys:

Actifyddion Artistig (partner arweiniol), Addo Creative, Artis Cymuned, Canolfan Mileniwm Cymru, Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig Prifysgol De Cymru, Celfyddydau Gwirfoddol Cymru, Celfyddydau mewn Iechyd Gwent, Cerdd Cymunedol Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Cwmni’r Frân Wen, Cynyrchiadau Forget-me-not, Cynyrchiadau Omidaze, Cyswllt Celf, Engage Cymru, FIO, Head 4 Arts, Llenyddiaeth Cymru, Mess up the Mess, National Theatre Wales, Opera Cenedlaethol Cymru, Operasonic, Rubicon Dance, Sherman Cymru, SPARC, Syrcas Nofit State, Tanio, Theatr Borough y Fenni, Theatr Genedlaethol Cymru, a The Republic of the Imagination.

 

O ganlyniad i newid mewn staffio a chyllid newydd, rydyn ni bellach yn chwilio am Reolwr Partneriaeth llawrydd i reoli rhaglen 2022 - 2023.

 

Bydd rôl y Rheolwr Partneriaeth yn cael ei gontractio gan Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig a bydd yn cynnwys 48 diwrnod o waith rhwng mis Ionawr 2023 a mis Tachwedd 2023.

Cyfradd y tâl fydd £200 y diwrnod.

Gwahoddwn geisiadau drwy gyflwyno eich mynegiant o ddiddordeb a CV cyfredol i a2@artsactive.org.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun 12 Rhagfyr.

Croesawn geisiadau yn Gymraeg, Saesneg, neu drwy gyflwyno fideo neu recordiad sain.

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd yn ystod yr wythnos yn dechrau 19 Rhagfyr.

am fwy o wybodaeth

ArtWorks Cymru is a partnership of Welsh organisations who are developing practice, supporting training and career development, and advocating for participatory arts in Wales. ArtWorks Cymru is project funded and creates programs of work led by different partners to further its aims.

The 2022 – 2023 ArtWorks Cymru program is focusing on the development, diversification and evaluation of its coaching and mentoring model for freelance participatory artists.  As with our previous programs, ArtWorks Cymru is committed to make our work as inclusive and accessible as possible and call outs involved in the program will be reach out to all artists and organisations in Wales.

The ArtWorks Cymru partnership includes:

Addo Creative, Arts Active (lead partner), Artis Community, Arts Connection, Borough Theatre Abergavenny, Community Music Wales, Engage Cymru, FIO, Forget-me-not Productions, Fran Wen, Gwent Arts in Health, Head 4 Arts, Literature Wales, Mess up the Mess, National Dance Company Wales, National Theatre Wales, Tanio, Nofit State Circus, Omidaze Productions, Operasonic, Royal Welsh College of Music and Drama, Rubicon Dance, Sherman Cymru, SPARC, Theatr Genedlaethol Cymru, The Republic of the Imagination, Creative and Therapeutic Arts at University of South Wales, Voluntary Arts Wales, Wales Millennium Centre, and Welsh National Opera.

 

Due to a change in staffing and renewed funding we are now seeking a freelance Partnership Manager to manage the 2022 - 2023 program. 

The Partnership Manager Role will be contracted by Arts Active Trust and will comprise 48 days work between January  2023 - November 2023. The rate of pay will be £200 per day.

We invite applications by submitting your expression of interest and a current CV to a2@artsactive.org.uk

The closing date for applications is Monday 12 December.

We welcome applications in either English, Welsh or by submitting a video or audio recording. 

Interviews for the post will be held during the week of 19 December.

For more information