Artworks Cymru seeks Artist-Coaches for the Artist Coaching Pathway

Date: 07/03/2019 | Category: News


ARTWORKS CYMRU YN EDRYCH AM ARTISTIAID-HYFFORDDWYR AR GYFER BRIFF LLWYBR HYFFORDDI ARTISTIAID

Mae ArtWorks Cymru yn awr yn gwahodd artistiaid i'w cyflwyno eu hunain i fod yn rhan o ddatblygiaid Llwybr Hyfforddi Artistiaid ArtWorks Cymru. Caiff y Llwybr Hyfforddiant Artistiaid ei ddatblygu i gefnogi artistiaid cyfranogol llaw-rydd yng Nghymru i ddatblygu eu hymarfer a bydd yn canolbwyntio ar ddialog un i un rhwng artist-hyfforddwr ac artist-hyfforddai lle gall yr hyfforddai ymchwilio eu hymarfer, uchelgeisiau, anghenion a photensial.

Rydym yn awr yn edrych am bump artist-hyfforddwr i gymryd rhan yn ein hencil hyfforddiant lle byddwn yn datblygu'r rhaglen hyfforddiant mewn cysylltiad â Courtney Boddie o'r New Victory Theatre, Efrog Newydd. Bydd pob artist wedyn yn hyfforddi pump artist arall i ddefnyddio'r rhaglen a ddatblygwyd.

BRIFF LLWYBR HYFFORDDI ARTISTIAID ARTWORKS CYMRU

Er mwyn gwneud cais am swydd artist-hyfforddwr, anfonwch CV os gwelwch yn dda gyda llythyr yn esbonio pam eich bod eisiau ymgymryd â'r swydd a llythyr o gefnogaeth gan y sefydliad sy'n eich noddi.

Rhaid anfon llythyrau a CVs at Rhian Hutchings yn artworkscymru@artsactive.org.uk

Dyddiad cau gwneud cais yw 5pm ddydd Llun 22 Gorffennaf 2019 fan bellaf.

Byddwn yn cadarnhau eich cyfranogiad erbyn dydd Mercher 31 Gorffennaf 2019

ArtWorks Cymru is now inviting artists to put themselves forward to be part of the development of the ArtWorks Cymru Artist Coaching Pathway. The Artist Coaching Pathway is being developed to support freelance participatory artists in Wales to develop their practice, and will focus on one to one dialogue between an artist-coach and an artist-coachee in which the coachee can explore their practice, aspirations, needs and potential.

We are now seeking five artist-coaches to take part in our training retreat where we will develop the coaching program in collaboration with Courtney Boddie from the New Victory Theatre, New York. Each artist will then coach five other artists using the program developed.

ARTWORKS CYMRU ARTIST COACHING PATHWAY BRIEF

In order to apply for the position of artist-coach please send a CV, covering letter explaining why you want to undertake the position, and a letter of support from your sponsor organisation.

Letters and CVs must be sent to Rhian Hutchings at artworkscymru@artsactive.org.uk

The deadline for applying is 5pm on Monday 22nd July 2019 at the latest.

We will confirm your participation by Wednesday 31st July 2019.